Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti LG System spol. s r.o. se sídlem Jasmínová 808, 252 42 Jesenice IČ: 26 16 46 12, DIČ: CZ 26 16 46 42 zapsaná u Městského soudu v Praze Spisová značka: C 76046, dále jen prodávající., a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Veškeré záruky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Dále jen kupující. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

II. Záruční doba

Záruční doba výrobků je 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne doručení zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením výrobku. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. Záruční podmínky

Při přebírání zásilky se zbožím je kupujícímu doporučeno důkladně překontrolovat neporušenost obalu. V případě shledání zásadního porušení obalu na zboží je kupující oprávněn a je mu to prodávajícím doporučeno zásilku nepřevzít. Kupující v tom případě sepíše s dopravcem nebo s jeho zástupcem nebo na pobočce České pošty protokol o poškození zásilky a neprodleně tento protokol zašle na adresu prodávajícího a to buď faxem, emailem nebo doporučeným dopisem.

Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zásilka byla doručena v pořádku a na pozdější reklamaci na porušenost obalu a poškození obsahu zásilky nemůže prodávající ani dopravce brát zřetel. Tato reklamace nebude zpětně uznána.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího - LG System spol. s r.o., V Lužích 818/23, Praha 4, 142 00 . Kupující přiloží ke zboží prodejní fakturu nebo dodací list a reklamační protokol. Prodávající bude zkoumat jen ty závady, které byly uvedeny na reklamačním listě. Prodávající doporučuje, aby byly závady uvedeny vždy písemně. Reklamovaný výrobek - zboží bude odeslán k posouzení výrobci o jehož výsledku (rozhodujícím pro uznání reklamace) bude zákazník informován prodávajícím.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

V případě oprávněné reklamace dopraví opravené zboží na vlastní náklady prodávají kupujícímu.

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Toto ustanovení neplatí, je-li kupujícím podnikatel. V tom případě se vztahy řídí obchodním zákoníkem.

Záruka vrácení peněz se vztahuje na zboží neporušené, v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno dalším zájemcům. Po obdržení vráceného zboží, zašle prodávající peníze za zboží (kromě poštovného) složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zboží.

V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 20.6.2012 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.