Větrání pomocí malých rekuperačních jednotek

Větrání je jedna z nejdůležitějších činností, která musí být v objektech zajišťována. U škol, administrativních budov či jiných pracovišť je požadovaná výměna vzduchu určena předpisem. Instalují se tak složité vzduchotechnické systémy dané soustavou větracích potrubí, výustí a VZT jednotek a dalších zařízení, pomocí kterých jsou požadované výměny vzduchu zabezpečovány. Na rozdíl je tomu u budov obytných, kde žádný požadavek určen není. Jedná–li se o budovy nové nebo kompletně rekonstruované, může se přistupovat již řešení nuceného větrání v počátcích projektu. Je navržen menší vzduchotechnický systém s rekuperací, jenž je zakomponován do inteligence domu. U ostatních budov je výměna vzduchu řešena většinou cestou přirozeného odvětrání okny, nebo lokálními odtahovými ventilátory.

Větrání pomocí malých rekuperačních jednotek Přirozená cesta větrání ovšem sebou přináší jisté problémy. Například pokud bydlíme ve větším městě, kde je velký dopravní ruch, je čistota okolního vzduchu výrazně nižší než na venkově. Dalším velice nepříznivým faktorem je, že větráním vzniká velká tepelná ztráta. Ovšem větrat musíme, abychom si zajistili v místnostech čerstvý vzduch, zbavili se nadměrných vlhkostí, zamezili tvorbě plísní a zajistili si tak komfortní prostředí. Ne vždy je však dostatek finančních prostředků na velice nákladné rekonstrukce v rámci kterých by měl být instalován vzduchotechnický systém.

Řešením ovšem může být instalace malých rekuperačních jednotek, kterými zajistíme filtraci znečistěného venkovního vzduchu a tím se dokážeme zbavovat i vlhkostí v místnostech, koupelnách, sklepích apod.. Rekuperační jednotky se instalují do připraveného otvoru ve zdi a je k nim potřeba přivést elektrickou energii pro jejich napájení. Jednotky lze dodat s různými parametry, např. se senzorem vlhkosti, který je použit pro spínání v případech, že vlhkost překročí námi určenou hladinu, lze je samozřejmě spínat i pouze pomocí obyčejného a nebo bezdrátového vypínače kde po té odpadá přivedení vodičů. Abychom mohli vznést výhody těchto lokálních odvětrávacích systémů musíme si stručně přiblížit pojem, co rekuperační jednotka znamená. Malá větrací rekuperační jednotka je složena z ventilátorů, filtru a tepelného výměníku. Výměník pak zabezpečuje princip rekuperace (zpětné získávání tepla), kdy odsávaný teplý vzduch z místnosti předává teplo na rozhraní výměníku nasávanému čerstvému vzduchu a tím jej ohřívá. Účinnost rekuperačního ohřevu může dosahovat až 85%.

Z předchozího odstavce jasně plynou výhody instalace malých rekuperačních jednotek. Vyzdvihnout musíme snížení tepelné ztráty větráním a filtrování vstupního vzduchu. Mezi další přednosti patří snížení hluku v místnostech způsobených otevřenými okny, nenutnost instalace složitých vzduchotechnických potrubních systémů, nebo že dokáže zbavit prostory plísní a vlhkosti.

V závěru článku uvedeme příklad kalkulace instalování rekuperačních jednotek v rámci odvětrání prostor v suterénu, ve kterých je nadměrná vlhkost. V kalkulaci je zahrnuto instalování čtyř rekuperačních jednotek do obvodových zdí. Místnosti jsou rozděleny na dvě skupiny, kdy každá skupina obsahuje dvě místnosti, které jsou vzájemně propojeny. Tudíž na každou místnost připadá jedna samostatná rekuperační jednotka. Jednotky jsou osazeny vlhkostním čidlem a v závislosti na nastavené míře vlhkosti spínají a odvětrávají. Každá jednotka má předřazena vlastní vypínač, aby ji bylo možné samostatně vypnout. V tomto případě je kabelové vedení provedeno v lištách na stěně.Výsledná cena zakázky je potom hlavně dána požadavky investora, množstvím rekuperačních jednotek a náročností prací spojených s přívodem elektrické energie. Při instalování jednotek je zapotřebí dodržet některé instalační předpisy dané výrobcem, toto a další okolnosti, jako možnosti připojení napájení apod. kontrolují technici přímo na místě instalace jednotek v průběhu prvotní obhlídky.

Automatizované větrání pomocí rekuperačních jednotek

Další možností je rekuperační proces plně automatizovat. Tento systém přináší největší přínos tím, že se spíná sám v případě, že je to opravdu nutné. Udržuje stále stejné klima v daném prostoru a tím uživateli přináší největší komfort. Systém je samozřejmě navržen tak, aby se dal ovládat i manuálně. Jednou z variant automatického systému rekuperace je spínání na základě vlhkosti v prostoru, který má rekuperační jednotka odvětrávat. Měřícím a regulačním prvkem je v tomto případě bezdrátový hygrostat, který zajišťuje hodnoty vlhkosti vzduchu a teploty. Zjišťuje aktuální hodnoty vlhkosti a porovnává je s nastavitelnými mezními hodnotami. Pokud naměřená hodnota je mimo vámi nastavený rozsah, hygrostat vyšle povel spínacímu prvku, který sepne přívod elektrické energie k rekuperační jednotce. Tak lze vyvolávat různé spínací operace pro řízení klimatu na základě měřené vlhkosti a teploty. Dále je velice praktické ovládat celý systém centrálně pomocí nadřazené jednotky, která ovládá každý spínaný prvek (rekuperační jednotku) zvlášť a nebo vše najednou. Centrální jednotka oboustranně komunikuje s hygrostaty, zobrazuje aktuální klima v jednotlivých prostorech s aktuálním procesem. Tím je např. zajištěno, že je pokoj včas vyvětrán, vzduch odvlhčen apod.

Níže uvádíme příklad kalkulace pro odvětrávání s automatickým spínáním na základě vlhkosti a teploty pomocí bezdrátových hygrostatů s možností centrálního řízení:Automatizované větrání pomocí rekuperačních jednotek s dálkovým ovládáním přes PC nebo smart phone

Pro uživatele, kteří chtějí mít nepřetržitou kontrolu o stavu klimatu v odvětrávaném prostou a chtějí i dálkově systém ovládat přes svůj telefon, nebo pc můžeme nabídnout i toto chytré řešení. Klima v daných prostorech je kontrolováno pomocí čidel vlhkosti a teploty, které předávají naměřené hodnoty centrální jednotce, která je napojena na internet a přes webové rozhraní, nebo aplikaci zobrazuje aktuální stav a umožňuje i dálkovou regulaci všude tam, kde má uživatel přes svůj telefon a nebo počítač přístup k internetu.


Zpět do archívu